Kodeks Karny Skarbowy

Kodeks karny skarbowy – polska ustawa uchwalona 10 września 1999, kodeks (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765). Ustawa weszła w życie 17 października 1999.
Kodeks karny w zakresie prawa karnego skarbowego. Stanowi podstawowy i jedyny akt prawny regulujący kwestię odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

USTAWA
z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy
(tekst jednolity)

Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 1 – 111)

Dział I. Część ogólna (art. 1 – 53)

Dział II. Część szczególna (art. 54 – 111)

Rozdział 10. (uchylony)

Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 113 – 177)

Dział I. Przepisy wstępne (art. 113 – 135)

Dział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy (art. 136 – 149)

Dział IV. Postępowanie przed sądem (art. 157 – 170)

Dział VI. Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art. 173 – 177)

Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 178 – 191)

Dział I. Część ogólna (art. 178 – 181)

Dział II. Część szczególna (art. 182 – 191)